Test

Obsah

 • Základné ustanovenia
 • Práva a povinnosti zúčastnených strán
 • Bezpečnosť a ochrana informácií
 • Informácie o tovare a cenách
 • Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
 • Platobné a dodacie podmienky
 • Cena dopravy
 • Reklamácie a vady tovaru
 • Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru
 • Mimosúdne riešenie sporov
 • Záverečné ustanovenia


Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

Ohrievacia Technika, s. r. o.

IČO: 44669615

DIČ: 2022776426

so sídlom: Staškov 200, Staškov 023 53 

zapísanej v OR Okresného súdu Žilina Oddiel s.r.o. vložka číslo 50951/L

(ďalej len „predávajúci“)

 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na www.instalatershop.sk (ďalej len "internetový obchod").

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

Práva a povinnosti zúčastnených strán

Bezpečnosť a ochrana informácií

Informácie o tovare a cenách

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Platobné a dodacie podmienky

Cena dopravy

Cena dopravy sa určuje na základe celkovej váhy tovaru. Váha je stanovená na základe informácií od výrobcu. 

Reklamácie a vady tovaru

Záručné podmienky a reklamácie na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, záručnými podmienkami uvedenými v záručnom liste k tovaru/návode na použitie a platnými právnymi predpismi SR.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Mimosúdne riešenie sporov

Záverečné ustanovenia