Otváracie hodiny 
Nedeľa
ZATVORENÉ
Pondelok 7:00 - 16:00
Utorok 7:00 - 16:00
Streda 7:00 - 16:00
Štvrtok 7:00 - 16:00
Piatok 7:00 - 16:00
Sobota 8:00 - 12:00

Kontakty  |   O nákupe


facebook     instagram    google
Už ste videli naše nízke ceny?
Neverte vlastným očiam.
Zľava 2% pre registrovaných zákazníkov.

Všeobecné obchodné podmienky

 

Obsah

I. Základné ustanovenia


II.
Bezpečnosť a ochrana informácií

III. Prevádzková doba - otváracie hodiny

IV. Ceny, zľavy, špeciálne ponuky

V. Tovar, objednávanie, kúpna zmluva

VI. Platobné podmienky, platby za tovar a služby

VII. Dodacie podmienky, prevzatie tovaru

VIII. Odstúpenie od zmluvy

IX. Záručné podmienky, reklamácie, vady tovaru

X. Záverečné ustanovenia, dodatky

XI. Alternatívne riešenie sporov PDF: Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

I. Základné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim : Ohrievacia Technika, s. r. o., IČO: 44669615 so sídlom Staškov 200, 02353, Staškov zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 50951/L (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na www.instalatershop.sk (ďalej len "internetový obchod").

Predávajúci:
Ohrievacia Technika, s. r. o.
IČO: 44669615
Staškov 200, 023 53 Staškov
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 50951/L
DIČ: 2022776426
IČ DPH: SK2022776426

Adresa prevádzky: Palárikova 919, 022 01 Čadca
Telefón: +421 422 0 422
Email: info@instalatershop.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. Box B - 89, 011 79 Žilina 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor 
tel. č.: 041/ 7632 130, fax. č.: 041/ 7632 139, web: http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľ je:
- osoba zapísaná v obchodnom registri,
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
- osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.1   Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text individuálnej zmluvy.

1.2   Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslanie objednávky zo strany kupujúceho na stránkach internetového obchodu, kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na v objednávke zadaný email - na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 
1.3   Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto návrhom.
 
1.4   Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.  Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Rovnako v slovenskom jazyku sú všeobecné obchodné podmienky.
 
1.5   Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na stránkach predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia ako aj reprodukcia kupujúcim.

1.6   Predajca upozorňuje, že výrobky ponúkané v internetovom obchode vo väčšine prípadov nie sú samostatne funkčnými celkami a pre svoju prevádzku a uznanie záruky môžu vyžadovať montáž dodatočných prvkov, zabezpečovacích zariadení, odbornú inštaláciu, odborné revízie, preškolenie alebo uvedenie do prevádzky. Tieto požiadavky sú vždy uvedené v návode na použitie k daným zariadeniam a uvedené služby a zariadenia nie sú zahrnuté v cene výrobku. Uvedené služby vždy zabezpečuje príslušným zákonom alebo výrobcom stanovená odborne spôsobilá osoba.


 II. Bezpečnosť a ochrana informácií

2.1   Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu. 

2.2   Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva odoslaním objednávky predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváraného kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická (e-mail). Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, úpravu alebo odstránenie.

2.3   Spokojnosť kupujúceho s nákupom zisťuje predajca prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Tie sú zasielané zakaždým, keď v internetovom obchode kupujúci nakúpi, pokiaľ v zmysle s § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietne zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonáva predajca na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní zákazníckej spokojnosti s nákupom v internetovom obchode. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia predajca využíva sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely predajca môže odovzdávať informácie o kúpenom tovare a e-mailovú adresu kupujúceho. Osobné údaje kupujúceho nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade takejto námietky kupujúcemu nebude viac zaslaný podobný dotazník.


III. Prevádzková doba - otváracie hodiny

3.1   Objednávky sú prijímané výhradne elektronickou formou (formulárom internetového obchodu alebo e-mailom). Reklamácie sú prijímané elektronickou formou, písomnou formou (pošta - doporučený list) alebo osobne v priestoroch vzorkovej predajne, a to v čase uvedenom ako otváracia doba na stránke internetového obchodu. 

3.2   Na tejto stránke sú uvádzané všetky odstávky, uzávierky ako aj prerušenia prevádzkovej/otváracej doby, počas ktorých nie je možné objednávky alebo reklamácie prijmať. V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby internetového obchodu.


IV. Ceny, zľavy, špeciálne ponuky

4.1   Všetky ceny, zľavy a akcie uvádzane na internetovom obchode www.instalatershop.sk sú platné iba pri objednávke prostredníctvom internetového formulára. Pri priamom nákupe v priestoroch vzorkovej predajne bez predchádzajúcej objednávky prostredníctvom internetového formulára môžu byť ceny vyššie.

4.2   Všetky ceny sú po potvrdení objednávky zmluvné. Na stránkach internetového obchodu sú vždy aktuálne a platné ceny. 
Ceny sú konečné, tzn. sú uvedené vrátane DPH. V týchto cenách nie sú zarátané dodatočné poplatky a služby nutné k prevádzke zariadenia napr. poplatok za sprostredkovanie dopravy, inštalácia zariadenia, revízie zariadenia a pod. Táto cena bude taktiež uvedená v objednávke ako aj v e-mailovej správe potvrdzujúcej prijatie objednávky. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia krajiny doručenia určenej v druhom kroku košíka.

4.3   Akciové ceny a zľavy platia do vypredania zásob akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. Špeciálne ponuky, množstevné zľavy platia iba za podmienok stanovených predajcom, napr. zakúpenie určitého množstva jedného druhu tovaru, zakúpenie zvýhodneného kompletu/sady. Kombinovanie rôznych zliav je možné iba do maximálnej hranice, ktorá je pre každý produkt stanovená predávajúcim individuálne s ohľadom na výšku nákupnej ceny tovaru od výrobcu. Kupujúci tak pri kombinácii rôznych zliav a zľavových kupónov nemusí získať celkovú zľavu ako súčet všetkých použitých zliav, ale bude mu ponúknutý tovar za najnižšiu možnú predajnú cenu a je slobodnou vôľou kupujúceho, či takúto ponuku príjme. Po odoslaní objednávky je však toto rozhodnutie konečné a kupujúci si nemôže nárokovať dodatočné zníženie ceny.

4.4   Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to najmä v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom, v dôsledku chyby interného účtovného systému či pochybenia zamestnancov. V takom prípade je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo predávajúci odoslal kupujúcemu e-mail potvrdzujúci jeho objednávku, o čom predávajúci bez zbytočného odkladu informuje. Ide najmä o prípady, kedy je cena tovaru zjavne nesprávna a nezohľadňuje obvyklú cenu tovaru, Predajca oznamuje, že internetový obchod uvádza aj u tovaru so zjavne chybnou cenou informáciu, že ide o tovar zlacnený, resp. tovar vo výpredaji a pod.


V. Tovar, objednávanie, uzatvorenie kúpnej zmluvy

5.1  Tovar znamená bežne skladovo dostupné položky uvedené na internetovom obchode a držané na skladoch predávajúceho k priamemu odberu akýmkoľvek kupujúcim (Označené ako "Skladom" a "naskladníme o xx dní/týždňov").

5.2  Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa znamená položky, ktoré sú špeciálne upravené alebo objednané od dodávateľa alebo výrobcu pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie kupujúceho a/alebo za ktoré bola predávajúcim vyžiadaná finančná záloha (Označené ako: "na dopyt" alebo produkty, ktoré sa v internetovom obchode nenachádzajú).

5.3   Kupujúci vždy objednáva tovar za cenu platnú v čase podania objednávky, za túto cenu kupujúci tovar aj prijme. Kupujúci má pred vykonaním objednávky možnosť oboznámiť sa s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami ako aj cenami za dodatočne objednané služby ako napr. doprava tovaru na zadanú adresu a pod.

5.4   Kupujúci spotrebiteľ má možnosť pred vykonaním objednávky, oboznámiť sa so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti, aká bude dodacia lehota aj aké kroky je potrebné vykonať pri preberaní tovaru.

5.5   Objednávku kupujúci odošle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo: "Odoslať objednávku s povinnosťou platby" Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť skontrolovať a meniť údaje , ktoré do objednávky vložil  ešte pred odoslaním objednávky. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, kontaktnú osobu, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo, (IČO / DIČ / IČ DPH v prípade PO), objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.

5.6   Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim je telefonické alebo mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a uhradení zálohovej faktúry alebo proforma platby, ak bola požadovaná predávajúcim. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie prijatej objednávky.

5.7  Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku v deň odoslania objednávky predávajúcemu. Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou (mailom alebo poštou), pokiaľ nejde o tovar zhotovený alebo upravený podľa osobitých požiadaviek kupujúceho.

5.8  Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v plnej sume hodnoty produktu. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas predávajúcemu, že tovar, za ktorý bola poskytnutá záloha, nespadá do okruhu tovarov definovaných v §12 ods. 5 zákona č. 108/2000 z.z. o ochrane potrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy.

5.9  Predávajúci si vyhradzuje právo na neakceptovanie objednávky kupujúceho v prípade, že kupujúci ma voči predávajúcemu neuhradené záväzky po lehote splatnosti alebo pozastaviť vybavovanie objednávky kupujúceho v prípade, že kupujúci ma voči predávajúcemu neuhradené záväzky do doby vyrovnania týchto záväzkov. 

 

VI. Platobné podmienky, platby za tovar a služby

6.1  Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky a spôsoby platby:
a.   platba vopred bankovým prevodom alebo prostredníctvom online platby (objednávka sa začne vybavovať až po prijatí platby)
b.   na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
c.   na splátky (len v prípade, že kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúce splátkový predaj)

6.2  Tovar vždy zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na tovare prechádza prevzatím tovaru kupujúcim na kupujúceho.

6.3  Ak je u tovaru uvedená poznámka „Doprava zadarmo“, bude kupujúcemu z faktúry odrátaná cena za dopravu tohto tovaru. Táto ponuka sa však vzťahuje iba na tovar takto označený, za ostatný tovar z danej objednávky, ktorý takto označený nie je, bude doprava účtovaná podľa platného cenníka prepravy.


VII. Dodacie podmienky, prevzatie tovaru

7.1  Skladová dostupnosť tovaru uvedená na stránke internetového obchodu je iba informatívna a uvádzaná v pracovných dňoch. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť položiek zalistovaných položiek.

7.2  Tovar je predávaný na základe vystavených vzoriek, fotodokumentácie, katalógov, typových listov a vzoriek poskytnutých výrobcom a umiestnených na internetovom obchode.

7.3  Údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho a údaje umiestnené na internetovom obchode ako farba, rozmery, váha atď. sú údajmi prevzatými z prospektov a dokumentov výrobcu a môžu vzhľadom k technickému charakteru tovaru podliehať zmenám za účelom inovácii v produktovej ponuke výrobcu.

7.4  Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

7.5  Osobný odber znamená, že tovar môže prevziať iba kupujúci alebo ním poverená osoba. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom. V prípade, že tovar bude za kupujúceho preberať poverená osoba, musí kupujúci na túto skutočnosť predávajúceho vopred upozorniť.

7.6  Zasielanie prepravnou službou znamená, že tovar je možné kupujúcemu zaslať pomocou prepravnej spoločnosti na kupujúcim uvedenú adresu. Ide o dodatočnú službu vykonávanú treťou stranou - prepravcom, ktorej objednávku u prepravcu sprostredkováva predávajúci na základe objednanie takejto služby kupujúcim. Tovar je bežne doručovaný kamkoľvek do SR do 3 pracovných dní a do ČR do 4 pracovných dní od prijatia objednávky predávajúcim.

7.7  Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Cena dopravy je uvedená na stránkach internetového obchodu.

7.8  Ak prepravca dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru.

7.9  Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä náklady na opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

7.10  Kupujúci má právo bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov/paliet, neporušenosť pásky a obalového materiálu, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je poškodená. Pokiaľ takúto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je dôležité poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

7.11  Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@instalatershop.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

7.12  Expedícia objednaného tovaru prebieha štandardne do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky pri položkách, ktoré sú k dispozícii na expedičnom sklade predávajúceho (uvedené na internetovom obchode ako "skladom") alebo do 2 pracovných dní od naskladnenia na expedičný sklad pri položkách, ktoré je nutné objednať u výrobcu/dodávateľa (uvedené na internetovom obchode ako "naskladníme o xx dní/ týždňov")

7.12  Kupujúci pri objednávaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu v objednávkovom formulári si je vedomý toho, že predávajúci expeduje objednávku až po naskladnení všetkých položiek, expedícia tak bude zrealizovaná podľa dostupnosti tovaru s najdlhšou dodacou lehotou.

7.13  V prípade, že kupujúci explicitne požaduje doručenie momentálne skladovo nedostupných položiek v inom termíne ako u skladovo dostupných položiek, môže mu byť zo strany predávajúceho účtovaný poplatok za dopravu.

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy

8.1  V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

8.2  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predávajúci musí  kupujúci spotrebiteľ informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom na nižšie uvedenú adresu).  Na tento účel môže kupujúci spotrebiteľ použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné stiahnuť na odkaze uvedenom na konci týchto obchodných podmienok.

8.3  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

8.4  Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré kupujúci spotrebiteľ uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka.

8.5  Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúv:
a.    na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia

b.    na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho
c.    na dodávku tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho spotrebiteľa, tovaru upraveného alebo vyrobeného na mieru (na objednávku), tovaru určeného (objednaného) osobitne pre jedného kupujúci spotrebiteľa 
d.     na dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu

8.6  Kupujúci spotrebiteľ má pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy povinnosť vrátiť predávajúcemu tovar na adresu predajne najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva. Tento úkon je potrebné oznámiť vždy vopred. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci spotrebiteľ odošle tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ a ich výška je priamo úmerná cene prepravy kupujúcim spotrebiteľom zvoleného dopravcu alebo spôsobu prepravy.

8.7  Tovar musí kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a ak je to možné vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Kupujúci spotrebiteľ  zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

8.8  Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené až po doručení vráteného tovaru späť na adresu prevádzky alebo preukázaní dokladu o odoslaní vráteného tovaru, do 14 dní od prijatia odstúpenia od zmluvy predávajúcim. Ak sa kupujúci spotrebiteľ rozhodne pre odstúpenie v uvedenej lehote, je pre splnenia podmienok odstúpenia od zmluvy nutné tovar doručiť na adresu prevádzky predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom, v ktorom kupujúci spotrebiteľ jednoznačne uvedie svoju požiadavku, s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude čerpaná pre ďalší nákup.

8.9  Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva kupujúceho spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

8.10  Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

8.11    V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Pokiaľ podnikateľ tovar objednal v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, zákonná možnosť Odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní  sa na neho nevzťahuje.

8.12    Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

8.13  V prípade záujmu o čiastkové vrátenie tovaru má kupujúci povinnosť oznámiť tento úkon vopred.


IX. Záručné podmienky, reklamácie, zodpovednosť za vady - reklamácia dodaného tovaru

9.1   Záručné podmienky a reklamácie na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, záručnými podmienkami uvedenými v záručnom liste k tovaru či v návode na použitie a platnými právnymi predpismi SR.

9.2   Záručná doba na všetok tovar (pokiaľ nie je uvedené inak) je poskytovaná záruka v dĺžke 24 mesiacov. V prípade, že je uvádzaná dlhšia záručná dobu ako 24 mesiacov, tú si kupujúci uplatňuje u výrobcu príp. u tretej osoby, ktorú určí výrobca (autorizované servisné stredisko alebo autorizovaný servisný technik a pod.).


X. Záverečné ustanovenia, dodatky

10.1   Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 22. 3. 2022 a rušia všetky predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

XI. Alternatívne riešenie sporov spotrebiteľov

11.1   Kupujúci spotrebiteľ má v prípade nespokojnosti s vybavením reklamácie alebo ak nadobudol pocit, že predávajúci porušil jeho práva, možnosť požiadať predávajúceho o nápravu. Ak do 30 kalendárnych dní predávajúci na žiadosť neodpovie alebo ju zamietne, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z.

11.2   Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať online prostredníctvom portálu riešenia sporov  online: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

11.3   Alternatívne riešenie sporov nie je určené pre kupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli kúpnu zmluvu ktorej hodnota presahuje 20 eur. Najvyšší možný poplatok, ktorý môže orgán alternatívneho riešenia sporov požadovať je 5 eur od spotrebiteľa na úhradu nákladov. 


Na stiahnutie:

 Formulár na odstúpenie od zmluvy