Otváracie hodiny 
Nedeľa
ZATVORENÉ
Pondelok 7:00 - 16:00
Utorok 7:00 - 16:00
Streda 7:00 - 16:00
Štvrtok 7:00 - 16:00
Piatok 7:00 - 16:00
Sobota 8:00 - 12:00

Kontakty  |   O nákupe


facebook     instagram    google
Už ste videli naše nízke ceny?
Neverte vlastným očiam.
Zľava 2% pre registrovaných zákazníkov.

Reklamačné podmienky


I.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (VOP) predávajúceho:
Ohrievacia Technika, s.r o., IČO: 44 669 615 so sídlom Staškov 200, 02353, Staškov zapísaná v OR Okresného súdu Žilina Oddiel s.r.o. vložka číslo 50951/L ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a definujú postup pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

1.1   Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru u predávajúceho. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom a podmienkami a postupmi v ňom stanovenými. 

1.2   Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy a zákony SR.

1.3   Prevzatím tovaru kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ sa chápe okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu.

1.4   Predávajúci poskytuje u technických zariadení doklad o záruke štandardne písomnou formou (záručný list) u materiálov alebo tovaru netechnického charakteru, kde to nie je potrebné, postačuje pre uplatnenie záruky nákupný doklad (faktúra).

1.5   Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, je v záručnom liste alebo návode na použitie dodávanom so zariadením zrozumiteľným spôsobom vysvetlený obsah záruky, jej rozsah, podmienky, doba platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce.

1.6   Vzhľadom k skutočnosti, že veľká časť zariadení a materiálov ponúkaných na internetových stránkach predávajúceho je striktne technického charakteru, výrobca pri reklamácii tovaru môže požadovať preukázanie odbornej inštalácie, spustenia a ďalších technických dokladov potrebných aby mohlo byť zariadenie bezpečne a v súlade s platnými zákonmi SR kupujúcim prevádzkované.
1.7   Zoznam takýchto požiadaviek je vždy uvedený v návode na použitie a v záručnom liste môže byť výrobcom požadované, aby osoba prevádzajúca odbornú činnosť túto skutočnosť v záručnom liste vyznačila požadovaným spôsobom.

1.8   Ak je takýto záznam v záručných podmienkach výrobcu požadovaný, bude reklamácia zaregistrovaná iba v prípade, ak záručný list odpovedajúco vyplnený záznam bude obsahovať.


II.   DĹŽKA ZÁRUKY, ZÁRUČNA DOBA

2.1   Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na doklade o zakúpení tovaru, tento deň musí byť zároveň uvedený v záručnom liste, ak bol samostatne vydaný.
 
2.2   Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba pre spotrebiteľa 24 mesiacov*, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu alebo nejde o spotrebný tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze (napr. žiarovky). Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená v záručných podmienkach k tovaru.

2.3   Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej záručnej lehoty. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol prípadne tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

2.4   Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácie riadia výhradne týmto Reklamačným poriadkom.
 
*Poznámka:  
a. Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď. - taká charakteristika je vždy uvedená pri tovare - ak nie je, má sa za to, že sa jedná o tovar nový, nepoškodený a kompletný).
Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za chyby veci zaniknú, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji veci a dostatočne výrazne i u ponúkaného tovaru a v potvrdení objednávky. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

b. U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, obmedzená. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú nijako dotknuté, záruka pre neho platí podľa zákona.


III.   ZÁRUČNÉ PODMIENKY

3.1   Kupujúci, má právo bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s prepravcom alebo predávajúcim (pri osobnom odbere) stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, neporušenosť obalu a viditeľných častí) podľa priloženého prepravného listu alebo dodacieho listu.
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. poškodená. Pokiaľ však takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, predajca odporúča poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Kupujúci má právo neúplnú alebo poškodenú zásielku oznámiť e-mailom na adresu: info@instalatershop.sk.

3.2    Miestom pre uplatnenie reklamácie je: Ohrievacia technika s.r.o., Palárikova 919, 02201 Čadca.
Ak je však v záručnom liste tovaru uvedený autorizovaný servis alebo servisného technika, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo v  autorizovanom servisnom stredisku alebo u autorizovaného servisného technika.

3.3   Ak bol tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je podnikateľom, musí kupujúci uplatňovať reklamáciu priamo a len v autorizovanom servise. V tomto prípade sa reklamácia riadi podmienkami autorizovaného servisu. 

3.4   Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať kuriérskou prepravnou službou priamo na v bode 3.2 uvedenú adresu alebo adresu autorizovaného servisu.
Reklamovaný tovar musí byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, zásielka musí obsahovať:

 • reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva)
 • kópiu nákupného dokladu
 • vyplnený záručný list (ak bol vydaný a v záručných podmienkach k zariadeniu požadovaný)
 • vypísaný reklamačný protokol (možné stiahnuť na stránkach predávajúceho www.instalatershop.sk) obsahujúci podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo)
 • ak výrobca v návode na použitie požaduje odbornú inštaláciu, revíziu, spustenie aj doklady potvrdzujúce vykonanie týchto odborných úkonov odborne spôsobilou osobou
 • fotodokumentáciu závady (akým spôsobom sa závada prejavuje.

V záručnom liste musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).
Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu chyby a nie je tak možné zaregistrovanie reklamácie.
Tento postup je povinný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

3.5   Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho paliva, nesprávneho spotrebného materiálu (lepidlá, omietky a pod.), ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté.
Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, neodborným nastavením, zanedbaním údržby, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti (napr. bleskom).
Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

 • mechanickým poškodením tovaru
 • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje)
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené
 • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom
 • ak tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami
 • prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov
 • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať ich vzhľadom na vykonávanú reklamu.

3.6   Porušením ochrannej plomby alebo sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní.
Záručné plomby a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.         

3.7   Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom chyby). Pre uvedenie chyby musí byť použitá písomná forma.

3.8   Ak zistí autorizovaný technik, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok, ale tovar poškodil kupujúci/tretia osoba, alebo je vada spôsobená nevhodným používaním/inštaláciou/údržbou bude reklamácia zamietnutá.
V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka.
Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a dobe potrebnej na jej vykonanie.
Na vykonanie platenej opravy možno pristúpiť len po výslovnom súhlase kupujúceho (resp. na základe uzatvorenej servisnej zmluvy) urobenom po informovaní podľa predchádzajúcej vety.

3.9   Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému riadeniu.

3.10   Reklamáciu na mechanické poškodenia a nedostatky u technických zariadení je kupujúci povinný oznámiť ešte pred nainštalovaním zariadenia.
Reklamáciu na mechanické poškodenia a nedostatky u technických a stavebných materiálov je kupujúci povinný oznámiť ešte pred začatím stavebných prác.


IV.   VYBAVENIE REKLAMÁCIE, AK JE KUPUJÚCIM SPOTREBITEĽ

4.1   V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou(ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

4.2   To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
 
4.3   Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 
4.4   Spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

 • ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je  takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu.
 • ak ide o iné chyby neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

4.5   Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim v primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.
 
4.6  V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

4.7  O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.8  Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

4.9  Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

4.10  Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu. Tieto náklady musí kupujúci nespochybniteľne preukázať (napr. platným daňovým dokladom).


V.   VYBAVENIE REKLAMÁCIE AK JE KUPUJÚCIM PODNIKATEĽ

5.1   Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený, alebo bude kupujúcemu zaslaný náhradný diel na výmenu/opravu.

5.2   Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

5.3   V prípade zaslania náhradného dielu, bude expedícia tohto dielu vykonaná až po obdŕžaní dielu vadného alebo obdŕžaní finančnej zálohy za náhradný diel, ktorá bude po vrátení vadného dielu kupujúcemu vrátená formou dobropisu.
 
5.4   Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.
 
5.5   Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol pri nákupe.

5.6   Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

5.7   V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t. j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci, oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie.

5.8   Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP.


VI.   SPOTREBNÝ MATERIÁL A DIELY PODLIEHAJÚCE PRIRODZENÉMU OPOTREBENIU


6.1   Ak je obsahom tovaru, balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál a diely podliehajúce prirodzenému opotrebeniu nevzťahuje sa naň štandardná záručná lehota 24 mesiacov. Príkladom sú napr. šamotové a vermikulitové platne v ohnisku, tesnenia, hydraulické oleje v podávačoch a pod. Tieto materiály podliehajú bežnému opotrebovaniu používaním a je nutné ich časom vymieňať - záruka na tieto materiály je vždy uvedená výrobcom v návode na použitie dodávanom k zariadeniu.

6.2   Pri tovare s dátumom spotreby a spôsobom skladovania (ako napr. malty, lepidlá, farby a pod.), záruka na takýto tovar je poskytovaná iba pri dodržaní podmienok skladovania a použitia a to do vypršania dátumu spotreby.
Pri tovare ako technické a stavebné materiály (napr. šamoty, izolačné platne a pod.) je záruka platná do doby ich použitia v realizácii stavby a to v rozsahu výrobcom uvádzaných mechanických a chemických vlastností.

6.3   V prípade reklamácie všeobecných technických a stavebných materiálov už použitých na stavbe musí kupujúci preukázať, že túto stavbu vykonávala osoba odborne spôsobila a to postupom a s použitím materiálov, ktoré boli stanovené výrobcom materiálu ako kompatibilné a sú v súlade s platnými zákonmi a normami SR a vhodnosťou použitia takýchto materiálov. Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadať k vyššie uvedeným skutočnostiam, pretože záruka sa podľa § 619 odst. 2 obč. z. nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku. Životnosť tovaru predstavuje náchylnosť k opotrebeniu spôsobenej obvyklým užívaním. Ak tovar používate (nie vlastníte) dlhšie než je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vzniknutá chyba je dôsledkom bežného opotrebovania, avšak nie je vylúčené, že sa skutočne jedná o záručnú chybu. Predávajúci vždy v odôvodnení prípadného zamietnutia reklamácie uvedie, či sa jednalo o chybu spôsobenú obvyklým opotrebovaním.


VII.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

7.1   Tento reklamačný poriadok je platný od 28.3.2022 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je súčasťou VOP stiahnuteľný na stránkach predávajúceho www.instalatershop.sk.


Na stiahnutie:

 Reklamačný protokol